MATHIAS KRISTERSSON

IMPRINT

Gipsavgjutningar inbyggda i vägg. 2013.
Foto av verket. Foto av verket. Foto av verket.

SOLITÄR

Gipsavgjutning, gipsskivor, färg, m.m. 170 x 30 x 10 cm. 2013.
Foto av verket. Foto av verket.

CROWDS

Foto av verket.

CROWD I

Perforerat papper. 210 x 150 cm. 2012.
Foto av verket. Foto av verket. Foto av verket.

CROWD II

Perforerat papper. 210 x 150 cm. 2012.
Foto av verket. Foto av verket.

DET SOM ÄR HAR INTE ALLTID VARIT OCH KOMMER HELLER INTE ALLTID ATT VARA. BARA DET SOM INTE ÄR, SOM ALDRIG HAR VARIT OCH SOM ALDRIG KOMMER ATT VARA, ÄR EVIGT

Text på papper i väggmonterad monter. 2012.
Foto av verket. Foto av verket.

LÄMNING

Delar av bokhyllor, text, flugavföring, glasburk med döda flugor. Ca 400 x 100 cm. 2012.

Objekten är tillverkade av scenografin till performancen ”I brist på alternativ sken solen på ingenting nytt”. Se dokumentation här.

Foto av verket. Foto av verket. Foto av verket.

LOREM IPSUM

Bok. 80 sidor fyrfärgstryck. Inbunden. Hårda pärmar med stämplade titlar. Tryckt i 1500 exemplar. ISBN 978‑91‑633‑9528‑4. Producerad i samarbete med Sveriges Konstföreningar. 2011.
Foto av verket. Foto av verket.

NU ÄR DU LÄNGRE FRÅN DÖDEN ÄN NU

Text på papper i väggmonterad monter. 2011.
Foto av verket. Foto av verket.

BESKRIV DIN ÅNGEST PÅ EN SKALA MELLAN 0-10 DÄR 0 STÅR FÖR INGEN OCH 10 STÅR FÖR OUTHÄRDLIG

Skulpturgrupp. Högtalare, metall, kablage, mm, och ljud i loop. 10 objekt á ca. 140 cm hög. 2011.

Tio ”figurer˝ gjorda av högtalare på metallstativ säger slumpmässigt orden ”Ja” och ”Nej”.

Foto av verket

XEROX PREMIER. LASER, COPIER AND INKJET. A4 (210 x 297 mm), 80 g/m2, 500 SHEETS

Objekt. Bläckstråleutskrifter på papper. 2010.

Ordet ”dörrhandtag” tryckt på 500 A4-ark.

Foto av verket. Foto av verket.

SPLITTING

Installation. Videodokumentation av performance (30 min.) och objekt skapad under samma performance (spånskiva 250x120 cm). 2009. Medverkande i video: Oskar Hallberg och Anna Norberg. Tack till Lilith Performance Studio.

Installationen bygger på en performance i vilken en man och en kvinna sågar varsin spånskiva i två lika stora delar. Den ena halvan ställs mot väggen och den andra lämnas över till motaktören. Denna del sågas sedan i två, varpå en del ställs mot väggen och den andra lämnas över. Detta upprepas till dess att spånskivan är för liten att såga i.

Foto av performancen. Foto av performancen. Foto av performancen.

TVÅ

Skulptur. 2 objekt à 45x170x30 cm. Lackad mdf, högtalare, kablage, ljud (loop). 2009.

Två svarta rätblock byggda efter den mänskliga kroppens proportioner står vända mot varandra. Ett högtalarelement är placerat i brösthöjd på varje objekt. Från varje högtalare hörs ett hjärtslag.

Till ljudspåret har jag använt mig av kompositionstekniken ”phasing” (fasförskjutning) som är utvecklad av den amerikanska minimalistiska kompositören Steve Reich. Två (eller fler) identiska ljudloopar spelas simultant med den enda skillnaden att den ena är något långsammare än den andra. Detta resulterar i att synkroniseringen långsamt förskjuts och att rytmen ständigt förändras.Endast ibland synkroniseras de två individuella hjärtslagen till att bilda ett gemensamt hjärta.Photo of the piece.

SPINA (Skönlitteratur, osorterad)

Skulptur. Böcker. Obegränsat antal objekt á ca. 20x3x2 cm. 2009.

Objekten är delar av böcker. Jag har frigjort bindningen på böckerna genom att skära bort pärmarna, och sedan skurit bort större delen av sidorna. Mönstret som framträder på objektens framsida är text i genomskärning.

”Spina” är den medicinska termen för ”ryggrad”. Jag tänker på objekten som kroppsdelar, och handlingen att skära sönder böckerna som en obduktion. Böckerna jag använder är billiga romaner från second hand-affär – glömda böcker, eller, ”döda” böcker.

Foto av verket Foto av verket Foto av verket

TO SLEEP IS A PLEASANT WAY TO KILL TIME, AS IF WE COULD

Skulptur. Tusch på glas, stearinljus. Glasskivans storlek: 60 x 20 cm. 2008.

Verket är en hylla med ett brinnande stearinljus på. Hyllplanet är av glas varpå en text är skriven för hand. Stearinljuset är den enda ljuskällan i rummet. Texten är en transkription av någon som återberättar en dröm. Den följer samma logiska struktur som drömmen, både narrativt eftersom den hoppar fram och tillbaka i tid och rum, och på sättet som den är konstruerad, med fragmenterade meningar och ord. Text inkluderad i verket.

to_sleep_is_a_pleasant_foto1.jpg to_sleep_is_a_pleasant_foto2.jpg
Fotograf: Mika Korhonen

SPÅR

Väggskulptur. Stansad text på målad MDF. 50 x 12 x 20 cm. 2007.

”VI TRYCKTE LÄNGS VÄGGARNA HON OCH JAG / LÅTSADES VARA MÖBLER I ETT ANNARS TOMT RUM / LIKT LEKANDE BARN SMEKTE VI VARANDRA I ANSIKTET OCH PÅ HÄNDERNA / NÄR JAG SOMNADE DRÖMDE JAG OM HENNE OCKSÅ / SEN VAKNADE JAG SVETTIG OCH ENSAM / HON HADE LÄMNAT SPÅR EFTER SIG I FORM AV EN SVAG SÖTAKTIG DOFT OCH ETT FÅNIGT LEENDE PÅ MINA LÄPPAR”

Närbild av verket Foto av verket i rummet
Fotograf: Mika Korhonen

BÖCKER SAMMANFOGADE TRE OM TRE

Skulpturgrupp. Limmade böcker. 24 st. à ca. 30 x 20 cm. 2007.

Alla böckerna är romaner införskaffade i second hand-butiker. De är ihoplimmade tre om tre utifrån pärmarnas färg och storlek.

Foto av verket i rummet Foto av verket i rummet

FEM DIKTER OM LEDA OCH LÄNGTAN

Bläckstråleutskrifter på papper. 2007.

Fem dikter utskrivna på A4-papper. Orden är utskurna för hand och placerade i högar på golvet under respektive pappersark. Alla dikterna är skrivna av mig speciellt för det här verket.

Foto av verket i rummet Närbild av verket Närbild av verket Närbild av verket Närbild av verket Närbild av verket Närbild av verket
Fotograf: Mika Korhonen

UTAN TITEL (Litteraturens Nollpunkt)

Bok, Tip-ex. 19 x 11 cm. 64 sidor. 2005.

Verket är baserat på Litteraturens Nollpunkt av Roland Barthes (Bo Cavefors Förlag, 1966). I en bibliotekskopia av boken hittade jag handskrivna anteckningar och understrykningar. I en annan kopia har jag med hjälp av Tip-ex raderat all text förutom den som var understruken i bibliotekskopian. Verket finns också i engelsk version (då baserad på utgåva från Hill and Wang, 1977).

Foto av verket Foto av verket
© Verk Mathias Kristersson 2001-2017. © Fotografi, video och text Mathias Kristersson eller annan angiven upphovsman 2001-2017. © Formgivning och kod bryn space / Daniel Persson 2009-2017, förutom där annat är angivet.

MATHIAS KRISTERSSON

IMPRINT

Plaster casts built into wall. 2013.
Photo of the piece. Photo of the piece. Photo of the piece.

SOLITAIRE

Plaster cast, drywall, paint, etc. 170 x 30 x 10 cm. 2013.
Photo of the piece. Photo of the piece.

CROWDS

Photo of the piece.

CROWD I

Perforated paper. 210 x 150 cm. 2012.
Photo of the piece. Photo of the piece. Photo of the piece.

CROWD II

Perforated paper. 210 x 150 cm. 2012.
Photo of the piece. Photo of the piece.

WHAT IS HAS NOT ALWAYS BEEN AND WILL NOT ALWAYS BE. ONLY THAT WHICH IS NOT, THAT NEVER HAS BEEN AND NEVER WILL BE, IS FOR EVER

Text on paper in wall mounted display case. 2012.
Photo of the piece. Photo of the piece.

REMNANT

Parts of bookcases, text, fly excrements, glass jar with dead flies. 2012.

The objects are made of the stage set to the performance “The sun shone, having no alternative, on the nothing new”. See documentation here.

Photo of the piece. Photo of the piece. Photo of the piece.

LOREM IPSUM

Book. 80 pages colour print, thread-bound. Hard cover with embossed titles. Printed in 1500 copies. ISBN 978‑91‑633‑9528‑4 (Sweden). Produced in collaboration with Sveriges Konstföreningar. 2011.
Photo of the piece. Photo of the piece.

NOW YOU ARE FURTHER AWAY FROM DEATH THAN NOW

Text on paper in wall mounted display case. 2011.
Photo of the piece. Photo of the piece.

DESCRIBE YOUR ANXIETY ON A SCALE BETWEEN 0-10, WHERE 0 MEANS NONE AND 10 MEANS UNBEARABLE

Sculpture installation. Speakers, metal, cables, etc, and looped sound. 10 objects, each approx. 140 cm tall. 2011.

Ten “figures” made of speakers on metal stands are randomly saying the words “Yes” or “No”.

Photo of the piece

XEROX PREMIER. LASER, COPIER AND INKJET. A4 (210 x 297 mm), 80 g/m2, 500 SHEETS

Object. Inkjet prints on paper. 2010.

The word “dörrhandtag” (door handle) printed on 500 A4 size sheets of paper.

Photo of the piece. Photo of the piece.

SPLITTING

Installation. Video documentation of performance (30 min.) and object created during the same performance (particle board 250x120 cm). 2009. Actors: Oskar Hallberg and Anna Norberg. Thanks to Lilith Performance Studio.

The installation is based on a performance in which a man and a woman is cutting a particle board in half. One half is leaned against the wall and the other is handed over to the other actor. Then they cut this part in two, lean one half against the wall and hand over the other half. This is repeated until the board is too small to cut anymore.

Photo of the performance. Photo of the performance. Photo of the performance.

TWO

Sculpture. 2 objects each 45x170x30 cm. Painted mdf-board, speakers, cables, sound (in loop). 2009.

In the piece I have used the composition technique “phasing” developed by the American minimalist composer Steve Reich. Two (or more) identical sound loops are played simultaneously with a slight difference in tempo. Thus, they gradually shift out of unison, constantly shifting rhythms.

On the two objects, made in proportions after the human body, a speaker is placed in height of the chest. One heartbeat is heard from each object. Due to the phasing technique the rhythm between the two is constantly changing. Only sometimes it synchronize into one joint heart.Photo of the piece.

SPINA (Fiction, unclassified)

Sculpture. Books. Unlimited number of objects, each approx. 8x1x1 inches. 2009.

The objects are parts of books. By cutting off the covers I have uncovered the binding, then I have cut off most part of the pages. The pattern showing on the front of the objects is a cross-section of the text.

“Spina” is the medical term for “spine”. I think of the objects as body parts, and the action of cutting the books as an autopsy. The books are cheap novels purchased at second hand stores – forgotten books, or, “dead” books.

Foto av verket Foto av verket Foto av verket

TO SLEEP IS A PLEASANT WAY TO KILL TIME, AS IF WE COULD

Sculpture. Ink on glass, candle. Size of glass-shelf: 24″ x 8″. 2008.

The piece is a shelf with a burning candle. The shelf is made of glass with a handwritten text on its top. The candle is the only light source in the room. The text is a transcription of someone re-telling a dream. It follows the same logical structure as the dream, both in narrative as it jumps back and forth in time and space, and in the way the text is constructed using fragmented words and sentences. Text included in the piece.

to_sleep_is_a_pleasant_foto1.jpg to_sleep_is_a_pleasant_foto2.jpg
Photographer: Mika Korhonen

TRACES

Wall sculpture. Text punched into painted MDF. Approx. 23″ x 5″ x 8″. 2007.

“WE PRESSED ALONG THE WALLS SHE AND I / PRETENDED TO BE FURNITURE IN AN OTHERWISE EMPTY ROOM / AS PLAYING CHILDREN WE CARESSED EACH OTHER ON THE FACE AND HANDS / WHEN I FELL ASLEEP I DREAMT OF HER TOO / THEN I WOKE UP SWEATY AND ALONE / SHE HAD LEFT TRACES OF A FAINT SWEET SMELL AND A SILLY SMILE ON MY LIPS”

Close-up photo of the piece Photo of the piece in an exhibition space
Photographer: Mika Korhonen

BOOKS JOINED TOGETHER THREE BY THREE

Sculpture group. Glued books. 23 sculptures, each approx. 12″ x 8″. 2007.

All of the books are novels purchased at second hand stores. They are glued together three by three according to colour and size of the covers.

Photo of the piece in an exhibition space Photo of the piece in an exhibition space

FIVE POEMS ABOUT BOREDOM AND LONGING

Ink jet prints on paper. 2007.

Five poems printed on A4-size paper. All the words are cut out by hand and placed in piles on the floor under each sheet of paper. The poems are all written by me exclusively for this piece.

Photo of the piece in an exhibition space Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece Close-up photo of the piece
Photographer: Mika Korhonen

UNTITLED (Writing Degree Zero)

Book, Tip-ex. 8″ x 5″, 110 pages. 2005.

The piece is based on Writing Degree Zero by Roland Barthes (Hill and Wang, 1977). In a copy purchased in a second-hand store I found handwritten notes and under-linings. In a new copy of the book I erased all the text, except for the text that was under-lined in the copy bought at the second-hand store.

Note that the images shown here are of the Swedish version of the book. Contact me for images of the English version.

Photo of the piece Photo of the piece
© Pieces Mathias Kristersson 2001-2017. © Photography, video and text Mathias Kristersson or other author where attributed 2001-2017. © Design and code bryn space / Daniel Persson 2009-2017, except where otherwise attributed.